Σύνθετες Λύσεις

Σύνθετες Λύσεις

Διαδικασία επίλυσης σύνθετων εφαρμογών

Η Heron Control Systems εφαρμόζει την πιο εξελιγμένη μεθοδολογία στην προσέγγιση εύρεσης  των βέλτιστων οικονομοτεχνικά  λύσεων για εφαρμογές των πελατών της.

Η κατανόηση – επικοινωνία και ενσωμάτωση των πελατών σ’ αυτή τη διαδικασία, σύμφωνα με την εμπειρία  και τις αρχές μας, κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχημένη έκβαση με οικονομία σε χρόνο και χρήμα.

Ακολουθούμε  πιστά 7 βήματα σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας σύνθεσης  και υλοποίησης,  από την επιλογή των υλικών, την βιομηχανική εφαρμογή, την ανάπτυξη λογισμικού ως  την τεχνολογική ενσωμάτωση, για την επιτυχή κατασκευή – θέση σε λειτουργία και έκβαση του έργου.

  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Καθορισμός απαιτήσεων με συνεντεύξεις αρμοδίων τεχνικών παραγωγής, συντήρησης , χειριστών ώστε να σχεδιαστεί ένα σύστημα στις απτές ανάγκες του πελάτη που δεν περιορίζεται  στο παρών αλλά προβλέπει και μελλοντικές ανάγκες.

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, ο πελάτης λαμβάνει την πρόταση που στοχεύει στην βέλτιστη οικονομοτεχνικά λύση  για την αυτοματοποίηση του έργου.

  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

Μετά την ανάθεση γίνονται προτάσεις προσαρμογής σε ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη ή λόγω απρόβλεπτων αναγκαίων τροποποιήσεων που επιτρέπει το πλαίσιο σχεδιασμού.

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Φυσική κατασκευή – Σχηματική ανάπτυξη – ανάπτυξη λογισμικού- σχεδιασμός και εφαρμογή – Τεκμηρίωση και σήμανση.

  ΔΟΚΙΜΕΣ

Διασφάλιση ότι οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη υπερκαλύπτονται. Αυτόματη παρακολούθηση 24 λειτουργίας με καταγραφή στοιχείων για τυχόν λάθη για εντοπισμό τομέων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν προβλήματα σε πλήρη παραγωγή. Αντιμετώπιση και επισκευή δυσλειτουργιών για πλήρη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές.

  ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Εγκατάσταση του συστήματος μαζί με το χειριστή, τη συντήρηση και την επόπτη εκπαίδευσης. Το μηχάνημα τίθεται σε λειτουργία με προσωπικό της Heron επί τόπου για να ελέγχει καταλλήλως εγκατάσταση και διευκολύνει τις απαραίτητες αλλαγές.

  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Παροχή μακροχρόνιας υποστήριξης. Η Heron πιστεύει ότι αυτό διασφαλίζει τον πελάτη και καταδεικνύει την δέσμευση της προς αυτόν κτίζοντας μία σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Όλοι οι αυτοματισμοί μηχανημάτων της Heron είναι εξοπλισμένοι με απομακρυσμένες δυνατότητες επικοινωνίας για άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η Heron παρέχει αξιόπιστη υποστήριξη χωρίς υψηλή χρέωση για όλη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού , τηλεφωνικά η/και με επί τόπου παρουσία.